35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
شمشه بتن
2
3
4
5
7
8

ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.91 ( کد محصول : 245 )

ماله دستی لبه دار دسته چوبي
به سایز mm 203×101×1.91

ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.91 ( کد محصول : 245 )  ماله دستی لبه دار دسته چوبي به سایز mm 203×101×1.9

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.91 ( کد محصول : 245 )  ماله دستی لبه دار دسته چوبي به سایز mm 203×101×1.9