35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
شمشه بتن
2
3
4
5
7
8

سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت ( کد محصول : 210 )

سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت
جهت ماله : 4-90 , MK8- 90

سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت ( کد محصول : 210 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون