35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
شمشه بتن
2
3
4
5
7
8


شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )

شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری برقی تکفاز
مدل PGM 1/5

شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )